2014 ROKIEM KOLBERGA!
Z przyjemnością informujemy, że 6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę uznającą rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga. W uzasadnieniu decyzji znalazły się następujące słowa: "Dorobek naukowo-badawczy Oskara Kolberga dokumentujący kulturę ludową XIX wieku jest imponujący ze względu na wszechstronny zakres jego zainteresowań kulturą ludu oraz geografię badań, obejmującą Polskę przedrozbiorową i obszary ludowych kultur Ukrainy, Białorusi, Litwy, Sląska, Słowian Południowych, Lużyczan, Czechów i Słowaków. Oskar Kolberg wydał 33 tomy monografii regionalnych i tematycznych, opublikował około 200 artykułów z zakresu etnografii, folklorystyki, językoznawstwa, muzykologii. Spuścizna Oskara Kolberga stanowi nadal niezbędną materiałową podstawę, do której odwołują się obecnie realizowane projekty twórców i badaczy kultury".

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej www.kolberg2014.org.pl

Od wiosny 2013 r. w Muzeum można było zobaczyć przy pracy dekarzy kryjących słomianą strzechą dachy w ramach realizacji zadania “Konserwacja dachów zabytkowych budynków z kolekcji Muzeum we Wdzydzach”.

Zadanie zostało dofinansowane przez
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe",
z priorytetu "Wspieranie działań muzealnych".
Programem/priorytetem zarządza
NARODOWY INSTYTUT MUZEALNICTWA I OCHRONY ZBIORÓW.

W ramach zadania przeprowadzona została konserwacja muzealiów dwóch budynków mieszkalnych i dwóch gospodarczych znajdujących się na ekspozycji stałej pt.
"Architektura ludowa Pomorza Gdańskiego od XVII do XX w."
Chałupa ze Szczodrowa z ok. 1874 r.

Budynek mieszkalny z miejscowości Chrztowo z 1865 r.

Stodoła z miejscowości Szablewo z 1748 r.

Torfownik z miejscowości Tuszkowy z k. XIX w.